Journal of Money And Economy- Website Guide in Persian
راهنمای بررسی وضعیت مقالات ارسال‌شده

Clear images and colors  | Post date: 10 Jun 2019 | 

راهنمای بررسی وضعیت مقالات ارسال‌شده

۱. آدرس سایت فصلنامه: http://jmbr.mbri.ac.ir/
۲. برای آگاهی از وضعیت مقالات دریافت شده باید به صفحه شخصی وارد شوید. به این منظور بر گزینه Private page در صفحه بالای فصلنامه کلیک کنید.

۳. اگر گزینه فوق را نمی‌بینید، به این معناست که به فصلنامه وارد نشده‌اید. در این صورت به ثبت‌نام یا ورود به فصلنامه اقدام کنید.
۴. در صفحه شخصی،‌اطلاعات مقالات ارسال شده موجود است. با توجه به وضعیت مقااله ارسال شده، بر عدد مقابل آن کلیک کنید. اگر چنین گزینه‌ای وجود ندارد، به این معناست که مقاله را به درستی بارگذاری و ارسال نکرده‌اید.
۵. پس از کلیک بر شماره مقابل وضعیت، عنوان مقاله،‌کد آن، و دیگر گزینه‌ها برای شما نمایش داده می‌شود. بر گزینه Article Profile کلیک کنید تا به صفحه پرونده مقاله وارد شوید.
۶. بخش Review Status اطلاعات داوری مقالات را به شما نشان می‌دهد. به عنوان مثال در شکل زیر این پیام درج شده است که مقاله به داور ارسال نشده است.

 
۷. شکل زیر حالتی را نشان می‌دهد که مقاله برای داور ارسال شده است.
 

۸. درصورت پاسخ‌گویی داوران،‌وضعیت مقاله در صفحه شخصی به صورت Reviews Complete در می‌آید. همانند فوق بر Article Profile کلیک کنید و به بخش Review status نگاه کنید.

 
۹. شکل زیر حالتی را نشان می‌دهد که داور مقاله پاسخ ارسال کرده است. با این حال این پاسخ هم‌چنان توسط فصلنامه قابل مشاهده اعلام نشده است. این موضوع به سیاست فصلنامه درخصوص داوری مروبوط می‌شود و نویسنده محترم باید تا دریافت پاسخ هر دو داور صبر کند.

۱۰. شکل زیر حالتی را نشان می‌دهد که پاسخ داوری قابل مشاهده شده است. با کلیک بر گزینه هایلایت‌شده می‌توانید آنرا ببینید

 
۱۱. در صورت صحت اطلاعات وارد شده، صفحه زیر نمایش داده می‌شود. بر دکمه پایین آن کلیک کنید.
Topic URL in Journal of Money And Economy website:
http://jme.mbri.ac.ir/find.php?item=1.116.36.en
Back to content primary page